A dream may not be impossible, but just unstoppable! /Un vis nu poate fi imposibil de realizat, ci doar de neoprit!

This slideshow requires JavaScript.

Heard that there was an idea that he could finally implement a dream that many have said that it has “no chance in Romania if you study in the field, camera performance, relations!”. Her dream was and is to be a photographer! But one without performing studies without and without relations! An impossible dream. But who says that you can’t try? Mihaela Cazan is an ordinary person. And stubborn to photograph, a long-standing, almost everything that surrounds it, in a way … unusual. In your own style. Some one asks how he managed to surprise something like this with a simple device, using techniques known only to her. Others will say that the photos are beautiful, but she still need to learn. But,how the best photographer is life, she has learned so far!

An status, an emotion

He tried his luck in the Papergirl project, a project initiated by art in Berlin in 2006, Aisha Ronniger. Project took place in Berlin for 5 years by 2010. At its 5th Edition, have been invited and teams of Romania, Manchester, NY, and Cape Town. These days, the project was held in Bucharest, for two weeks, and some of Her photos could be seen there. Do not imagine that they were large and exposed to view. They were small and scattered all over, as befitting a photographer who hopes and believes in his dream. And she thinks so fit exactly into the project idea, namely to bring art to the public in some other way than normal, to surprise people and bring them into contact with the art in their lives everyday. “I found about the  Papergirl project, i found it very interesting and I crawled through my photos, who fit there, but not only, to characterize me, but not entirely, to speak for itself when you look at them, but not full story confides,” says Mihaela. “Photos to take over but, imparting a certain status, an emotion that we failed in another form to share those around you.Photography started as a passion for me, and it has become a State without which I do not know how I could live. The camera has become for me a … “accessory must-have companion”. Develop urban photography. Breathe photography day by day.I do not consider myself a photographer but a photojournalist with the artistic influences. ”

New vintage

Papergirl project, the works were exposed free to be browsed by the public, in order to have a complete picture of the artist. They could be viewed, browsed but not bought! Close all works were distributed in the streets at the end of the exhibition. Her Boiler i agreed. Her works have been carried out there where he pulls her inspiration from the street: seva!. And because he loves the portraits, but not in any way,the Street, also gave him another idea: new vintage!. “In fact, the idea started from creators of fashion in the West, who have approached a style which they called the new vintage. I did not do than to approach the idea …! What will come out, and what already came out, because I already have photos-portrayal in this sense, can a future will show. Because a dream may not be impossible, but just unstoppable! “.

 

Roxana Roseti

Auzise că există o idee care în sfârşit îi putea pune în practică un vis despre care mulţi i-au spus că nu are “nicio şansă în România dacă nu ai studii în domeniu, aparat performant, pile!”. Visul ei era şi este acela de a fi fotograf! Dar unul fără studii, fără aparat performant şi fără pile! Un vis practic imposibil. Dar cine spune că nu poţi încerca? Mihaela Cazan este un om obişnuit. Şi s-a încăpăţânat să fotografieze, de multă vreme, aproape tot ceea ce o înconjoară, într-un mod….neobişnuit. Într-un stil propriu. Unii o întreabă cum a reuşit să surprindă aşa ceva cu un simplu aparat, folosind tehnici numai de ea ştiute. Alţii îi spun că fotografiile sunt frumoase, dar că mai trebuie să înveţe. Dar cum cel mai bun fotograf este viaţa, numai ea a învăţat-o până acum!

O stare, o emoţie

Şi-a încercat norocul în cadrul proiectului Papergirl, un proiect de artă iniţiat în 2006, in Berlin, de Aisha Ronniger.Proiectul s-a desfăşurat în Berlin timp de 5 ani, până în 2010. La cea de-a 5-a ediţie, au fost invitate şi echipele din România, Manchester, NY şi Cape Town. Zilele acestea, proiectul s-a desfăşurat la Bucureşti timp de o săptă,ână, iar câteva dintre fotografiile Mihaelei Cazan au putut fi văzute acolo. Nu vă imaginaţi că au fost mari şi expuse la vedere. Au fost mici şi împrăştiate peste tot, aşa cum îi stă bine unui fotograf care speră şi crede în visul lui. Şi ea crede că aşa s-a încadrat întocmai în idea proiectului, şi anume aceea de a aduce arta către public într-un alt fel decât normal, de a surprinde oamenii şi de a-i aduce în contact cu arta în viaţa lor de zi cu zi. “Am aflat de proiectul Papergirl, mi s-a părut foarte interesant şi am scotocit prin noianul meu de fotografii, care să se preteze acolo, dar nu numai, să mă caracterizeze, dar nu în totalitate, să vorbească de la sine atunci când le priveşti, dar să nu destăinuie povestea completă”, spune Mihaela. “Fotografii la care ţin mult, dar, care transmit o anumită stare,o emoţie, pe care nu am reuşit sub o altă formă să le împărtăşesc celor din jur .Fotografia a pornit pentru mine ca o pasiune, şi a devenit o stare fără de care nu ştiu cum aş putea trăi. Aparatul foto a devenit pentru mine un…” accesoriu nelipsit”. Realizez  urban photography. Respir fotografie zi de zi.Nu ma consider un fotograf, ci un fotojurnalist cu influenţe artistice!”

New vintage

În cadrul proiectului Papergirl, lucrările au fost expuse liber, pentru a fi răsfoite de public, pentru a avea o imagine completă asupra artistului. Ele au putut fi privite, răsfoite dar nu şi cumpărate! Toate lucrările strânse au fost distribuite în stradă la finalul expoziţiei. Mihaelei Cazan i-a convenit. Lucrările ei s-au dus acolo de unde îşi trage ea seva inspiraţiei: din stradă!. Şi,pentru că îi plac portretele, dar nu realizate în orice fel, tot strada, tot urbanul i-a dat o altă idee: noul vintage!. “De fapt, ideea a pornit de la creatorii de modă din Occident, care au abordat un stil pe care l-au numit new vintage. Eu nu am făcut decât să…abordez ideea! Ce va ieşi, şi ce a ieşit deja, deoarece am deja fotografiile-portret în acest sens, poate viitorul o va arăta. Deoarece un vis nu poate fi imposibil de realizat, ci doar de neoprit!”.

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s