Similarly, it attacks Venice/Mascaţii atacă Veneţia

It started and keep attacking until February 21. Bright masks, feathers, costumes, events, dances, fireworks, fast, fun, mystery, seduction … Carnival of Venice! Venice History of Venetian carnival begins in 1162 and the first written document dating from 1268 show that when said masking, costume parade and handmade ball. Ascunzând identity, mask made of a weapon exciting seduction, infidelity and the mixture allowed the social classes in ancient times. But currently only gives an air of mystery, but some of the carnival celebrations are quite suggestive: promise entertainment with music and “dangerous games similar to those of the eighteenth century, and local peace Similarly, it will attack \” after how Titrate Italian press. Mussolini to prohibited In 1339, \ “masks \” not been longer allowed to circulate night by city. But oldest writings Venetian recorded that nothing prevent visits men in sanctums nuns. Ones put \ “Moretti \”, a mask worn by women who went to monastery to shrive oneself. Was a mask \ “moves \” – stood applied on front with the help a button that bearer kept him in mouth! In century XVII-century, wearing mask was limited to days Carnival and to banquets official, because libertinism masked had become a truly lifestyle for Venetians. Had appeared and punishments heavy for \ “masked \”: two years in prison, 18 months to the galleys and £ 500 fine. In century XVIII-century, famous Carnival took largest scale. Many young rich from all over Europe those times arrived in Venice incognito, for to spend and psyche to feast with pleasures life without be recognized. His paintings Francesco Guardi and diaries of Giacomo Casanova are the most known symbols of this epochs. Significance and extent Carnival from Venice has gradually decreased in years 30, when Mussolini to prohibited. Barely in 1979, a group of Venetians have decided to revive tradition. Thus, masks Venetian have came to be known worldwide, as symbol of romantic city. The famous B & B disguise is Bauta-a mask white with nose warped, assorted with a cloak black and a tricorn. Dacă odinioară costumes for Carnival represented real works of art, today represents a small industry. 24 proms Festivities and the corresponding opening closing of festival are the most appreciated and cherished by tourists. The blossom it represents \ “Flight angel \”, a tradition very old, which gathers a lot impressive in Square San Marco. Character which embodies an angel \ “fly \” of on tower-bell (Campanile di San Marco), on above crowd gathered in market. In all this time, can be admired cortege of historical figures, headed with Doge, as can be admired princes and princesses, soldiers medieval, bufonii, troubadours, artists of circus … Night begin dinners festive in decors sumptuous of palaces Venetian, waltzes and cadrilurile, concerts Orchestra of Luggage of Venice and other shows. On period conduct carnival have place 24 proms official, most successful being those in palaces Zanardi and Pisani Moretti.

A început şi ţine până pe 21 februarie. Măşti strălucitoare, pene, costume de epocă, evenimente, baluri, focuri de artificii, fast, plăcere, mister, seducţie… Carnavalul de la Veneţia!

Venetia
Istoria carnavalului veneţian începe în 1162, iar primul document scris care îl atestă datează din 1268 când este menţionată folosirea măştilor, a costumelor de paradă şi de bal confecţionate manual. Ascunzând identitatea, masca a făcut din seducţie o armă incitantă, care a permis infidelitatea şi amestecul claselor sociale în vremurile de demult.
În prezent însă oferă doar un aer misterios, dar unele serbări din cadrul carnavalului sunt destul de sugestive: promit divertisment cu muzică şi “jocuri periculoase asemănătoare celor din secolul al XVIII-lea, iar mascaţii vor ataca liniştea localnicilor”, după cum titrează presa italiană.
Mussolini l-a interzis
În 1339, “măştilor” nu li s-a mai permis să circule noaptea prin oraş. Dar vechi scrieri veneţiene consemnează că nimic nu împiedica vizitele bărbaţilor în chiliile călugăriţelor. Îşi puneau “moretta”, o mască purtată de femeile care mergeau la mânăstire pentru a se spovedi. Era o masca “mută” – stătea aplicată pe faţă cu ajutorul unui buton pe care purtătorul îl ţinea în gură!
În secolul al XVII-lea, purtarea măştii a fost limitată la zilele de carnaval şi la banchetele oficiale, deoarece libertinajul mascat devenise un adevărat mod de viaţă pentru veneţieni. Apăruseră şi pedepse grele pentru “mascaţi”: doi ani de închisoare, 18 luni la galere şi 500 de lire amendă.
În secolul al XVIII-lea, celebrul carnaval a luat cea mai mare amploare. Mulţi tineri bogaţi din toata Europa acelor vremuri soseau la Veneţia incognito, pentru a petrece şi a se delecta cu plăcerile vieţii fără a fi recunoscuţi. Picturile lui Francesco Guardi şi jurnalele lui Giacomo Casanova sunt cele mai cunoscute simboluri ale acestei epoci.
Semnificaţia şi amploarea Carnavalului de la Veneţia a scăzut treptat în anii 30, când Mussolini l-a interzis. Abia în 1979, un grup de veneţieni au hotărât să reînvie tradiţia. Astfel, măştile veneţiene au ajuns să fie cunoscute în întreaga lume, ca simbol al romanticului oraş. Cea mai cunsocută deghizare este Bauta- o masca albă cu nas încovoiat, asortată cu o pelerină neagră şi un tricorn. Dacă odinioară costumele pentru carnaval reprezentau adevărate opere de artă, astăzi reprezintă o mică industrie.
24 de baluri
Festivităţile de deschidere şi cele de închidere ale festivalului sunt cele mai apreciate şi îndrăgite de către turişti. Momentul de deschidere îl reprezintă “Zborul îngerului”, o tradiţie foarte veche, care adună o mulţime impresionantă în Piaţa San Marco. Personajul care întruchipează un înger “zboară” de pe turnul-clopotniţă (Campanile di San Marco), pe deasupra mulţimii adunate în piaţă.
În tot acest timp, poate fi admirat cortegiul de personaje istorice, în frunte cu Dogele, aşa cum pot fi admiraţi prinţii şi prinţesele, soldaţii medievali, bufonii, trubadurii, artiştii de circ… Noaptea încep cinele festive în decorurile somptuoase ale palatelor veneţiene, valsurile şi cadrilurile, Concertele Orchestrei de Cameră a Veneţiei şi alte spectacole.
Pe perioada desfăşurării carnavalului au loc 24 baluri oficiale, cele mai reuşite fiind cele din palatele Zanardi şi Pisani Moretta.

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s