Soirees musicale imported from interwar Bucharest/Seratele muzicale, importate din Bucureştiul interbelic

The capital has to retrieve a forgotten. Special evenings on a certain type of music, which are organized, again are part of a project to recover the small Paris musical.
You (more) like Brahms? The first impulse of collective response would be “no”, because what kind of impact could have the music of Brahms nowadays? Of course, those who appreciate not only on Brahms, Mozart, but also on the Rachmaninoff, Enescu, constitute a significant share.

But you can “beat” music fans singing classics by fans? “Do Not. Already doing a comparison and is not the case. Abroad there is a classical music education, there is an education of the café concert. We had this education in the 1930s, and now you have to recover “, says master violinist Ion Ivanovich, who, in early September, participating in a project to recover the small Paris musical.
“Baithaks at Grand Hotel Continental. Why? I got a good tradition resumed of Bucharest.
?Between the wars, the capital of music rang out. Give him the French-Russian vodka, coffee and newspapers and romanului-music and food!, so it was said then. There were times where music rang out so elegant in Bucharest, and in the fashionable salons of the Great Lord, who gave baithaks, “says Dorin Ioniţă, director and organizer of seratelor Lanto Communication.
Classics, romantic, modern
classical music, jazz, classical, folk treatments of the jewels of the world’s musical evenings, evenings-jazz times on a given theme music. A “mix” that tries to combine tradition with modernity. Evening evening, starting at 19.30 and no later than 22.00. These baithaks began in September and would take ” as long as it can be and how there will be an audience, even if restricted, but not even willing to consider such a thing “, adds Sanda Almăşan, general manager of the Grand Hotel Continental and iniţiatoarea of this project.
“The old days, Cella Delavrancea organise such baithaks. They were serving all manner of prăjiturele, drink a coffee, discuss. At first it was playing music, then young hopes after a recital of an artist already stated”.

Following the somewhat Cellei, the seratele model with young singing from the conservative, but also “heavyweight”, the master violinist Ion Ivanovich. Performed at Philharmonic Hall in Craiova, he was conductor at the Lark as a whole and to all military, sang around the globe.
His repertoire includes Grieg in the seratelor, Mozart, Enescu, Boulanger, the fact is vast: “Classics, romantic, modern. I realize that good music should be brought into the perfect shape and at major restaurants “.
“On the first evening I chose a varied repertoire, not knowing exactly what audience we have. And I approached from classical transcriptions in a for piano and violin, until the birth of the interwar Romanian songs so made to be sung in duo-piano and violin, Then something American music, jazz, even film! I Am trying to interweave them in the idea, just to see what fits better and how the public reacts. I had a pleasant surprise, even very enjoyable when I saw that the world has reacted equally well from all musical genres addressed”, explained Răileanu.
“Objects are the public chose discography and extremely pleasant. Basically, they knew what to grab the audience today? Yes, and it is a technique!, Le ROI” s’amuse Alexander Răileanu.

“The audience is mixed, we received and claims and on some evenings prelungim was needed because public programmes remained and expect”.
Cristina Pasha considers that “it’s a nice experiment, and the acoustics here is special.” It has in its repertoire and Brahms – about who believes in these times still has a chance! “At first, he played in the restaurants of the port and was a very good pianist, his compositions were very good, but that was not on anyone who to promote. Good luck with Schumann, who has put them “, explains Cristina.

The comic speaking, given that in this respect has not changed anything, Brahms remains topical.

We do not know how much understanding Brahms will be part of a Bucharest buried in speed, iPhone, fast food, fast or fast-love music that can will reînţelege the tradition of another time.
RETRO
charm lost at any time to retrieve
In old Bucharest is amestecau, just like in nowadays ‘ flavourings and muzicile “, tradition and Vanguard, luxury and poverty that took the last fashion directly from France, but also balcanismul.

In the evenings, the capital of the interwar period and elegant ladies and gentlemen, who managed to compete at the elegance, came to the restaurant, not only to eat, but also to listen to music. On Calea Victoriei was headed, why not, and to the Grand Hotel Continental, a place full of history, the aristocracy since the 1800s.

It is said that the birth of the two wars is where it all happened and all. Little Paris has a charm lost now, but that is always “available” to be retrieved.

Capitala a regăsit un obicei uitat. Serile speciale concentrate pe un anumit tip de muzică, care sunt din nou organizate, fac parte dintr-un proiect de recuperare a Micului Paris muzical.
Vă (mai) place Brahms? Primul impuls al răspunsului colectiv ar fi “nu”, deoarece ce fel de impact ar mai putea avea muzica lui Brahms în zilele noastre? Desigur, cei care îl apreciază nu numai pe Brahms, ci şi pe Mozart, pe Rahmaninov, pe Enescu, constituie un segment important.

Dar se pot “bate” fanii muzicii clasice cu fanii manelelor? “Nu. Deja facem o comparaţie şi nu este cazul. În străinătate există o educaţie a muzicii clasice, există o educaţie a café concert-ului. Noi am avut această educaţie în perioada interbelică, iar acum trebuie să o recuperăm”, spune maestrul violonist Ion Ivanovici, care, de la începutul lunii septembrie, participă la un proiect de recuperare a Micului Paris muzical.

“Serate muzicale la Grand Hotel Continental. De ce? Am reluat întrucâtva o bună tradiţie a Bucureştiului. Între războaie, Capitala răsuna de muzică. «Dă-i rusului votcă, francezului – cafea şi ziare şi românului – muzică şi mâncare!», aşa se spunea pe atunci. Erau vremuri în care muzica răsuna atât în locurile elegante ale Bucureştiului, cât şi în saloanele mondene ale marilor doamne, care dădeau serate muzicale”, spune Dorin Ioniţă, director Lanto Communication şi organizatorul seratelor.

Clasici, romantici, moderni

Muzică clasică, jazz clasic, prelucrări folclorice din bijuteriile muzicale ale lumii, seri de jazz ori seri speciale-pe o anumită temă muzicală. Un “mix” care încearcă să îmbine tradiţia cu modernismul. Seară de seară, începând de la ora 19.30 şi până cel târziu la ora 22.00. Aceste serate muzicale au început în septembrie şi vor ţine “atât cât se va putea şi cât va exista un public, chiar dacă restrâns, dar măcar dornic să aprecieze aşa ceva”, adaugă Sanda Almăşan, manager general al Grand Hotel Continental şi iniţiatoarea acestui proiect.

“Pe vremuri, Cella Delavrancea organiza astfel de serate muzicale. Se serveau tot felul de prăjiturele, se bea o cafea, se discuta. La început cântau tinere speranţe muzicale, apoi urma un recital al unui artist deja afirmat”.

Urmând oarecum modelul Cellei, la seratele de faţă cântă tineri de la Conservator, dar şi “categoria grea”, precum maestrul violonist Ion Ivanovici. A cântat la Filarmonica din Craiova, a fost dirijor la Ansamblul Ciocârlia şi la Ansamblul Armatei, a cântat pe tot globul.

Repertoriul lui în cadrul seratelor cuprinde Grieg, Mozart, Enescu, Boulanger, de fapt este vast: “Clasici, romantici, moderni. Îmi dau seama că muzica bună trebuie adusă în forma perfectă şi în marile restaurante”.
“În prima seară am ales un repertoriu variat, neştiind exact ce public vom avea. Şi am abordat de la transcripţii clasice într-o manieră pentru pian şi vioară, până la melodii româneşti din Bucureştiul interbelic tot aşa făcute pentru a fi cântate în duo pian şi vioară, Apoi ceva muzică americană, jazz, chiar şi muzică de film! Am încercat să le îmbinăm, tocmai în ideea de a vedea ce se potriveşte mai bine şi cum reacţionează publicul. Am avut o surpriză plăcută, chiar foarte plăcută, când am văzut că lumea a reacţionat la fel de bine la toate genurile muzicale abordate”, a explicat Răileanu.

“Agăţarea” publicului

Au ales piese cunoscute şi extrem de plăcute. Practic, au ştiut cu ce să agaţe publicul zilelor noastre? “Da, este şi aceasta o tehnică!”, se amuză Alexandru Răileanu.

“Publicul este mixt, am primit şi cereri şi în unele seri a fost nevoie să prelungim programele pentru că publicul rămăsese şi aştepta”.

Cristina Paşa consideră că “este un experiment frumos, iar acustica aici este deosebită”. Ea are în repertoriu şi Brahms – despre care crede că în aceste vremuri mai are o şansă! ” La început, el cânta în restaurantele din port şi era un pianist foarte bun, compoziţiile lui erau foarte bune, numai că nu găsea pe nimeni care să îl promoveze. Noroc cu Schumann, care l-a propulsat”, explică Cristina.

Umoristic vorbind, având în vedere că la acest capitol nu s-a schimbat nimic, Brahms rămâne în actualitate.

Nu ştim de câtă înţelegere va avea parte Brahms de la un Bucureşti îngropat în viteză, iPhone, fast-food, fast-music sau fast-love, care poate îşi va reînţelege tradiţia unui alt timp.

RETRO

Un farmec pierdut, oricând de regăsit

În Bucureştiul de demult se amestecau, la fel ca şi în ziua de azi “aromele şi muzicile”, tradiţia şi avangarda, luxul şi sărăcia, ultima modă venită direct din Franţa, dar şi balcanismul.

În serile Capitalei interbelice, doamnele elegante şi domnii, care reuşeau să le concureze la eleganţă, ieşeau la restaurant, nu numai pentru a mânca, ci şi pentru a asculta muzică. Pe Calea Victoriei fiind, se îndreptau, de ce nu, şi spre Grand Hotel Continental, un loc plin de istorie, centrul aristocraţiei încă de la 1800.

Se spune că Bucureştiul dintre cele două războaie este locul unde s-au întâmplat tot şi toate. Micul Paris are un farmec pierdut acum, dar care este oricând “disponibil” de a fi regăsit.

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s