An old book can beat a Ferrari. At least price/O carte veche poate bate un Ferrari. Cel puţin la preţ

Old and rare volumes is a continuous challenge for anticari, even though their days of glory has faded. Caragiale and Eminescu remain “the wave” and for bibliofili.
A craft at all comfortable with an “object of labor”. Precisely why, superb difficult. It’s about as antiquarian, and old, demanding about books.

The current world keeps on alert more all the time that “domain”, because they do not know exactly what it wants most: a volume, a new car, or both!
Limited Edition and extremely expensive “Sometimes a rare book may equal or exceed the amount paid for a car. For example, do you know which is the most exclusive publication of all time? Book Ferrari Opus! 852 pages, only 20 copies. Limited Edition, called “Diamond Edition” Enzo costing 275,000, more than a Ferrari California (192.000 dollars) … Talk about a “new” book, although it looks like an old tom and expensive. But … a rare old book is a continuous challenge “, we learn from Tudoroiu, Lucreţiu owner of the antique” on trend “for a long time in the capital, namely” Anticariatul Bratianu “.

Caragiale with dedication, on the wave when the păşeşti on this realm with ştaif without vechiturilor do you think about the Antiquarian Dean Corso (Johnny Deep) from the movie “the ninth gate”, always in search of rare books.

To be a good market antiquarian quoted can be as complex as to drive a fireball. “There are multiple aspects,” says Mr Tudoroiu, who is “in the industry” in the year 2000. First, in an antique two opposing interests interact: of which sells book and want to buy. “I, as an antiquarian, when my turn to buy the book, buy from someone, that person, vendor «primary», it comes from the owner of her good to arrived after the 100, 200 years … And now the idea is that they cannot be bought books from the 16th century or copies or copies with dedication bibliofile-gen Alecsandri and Ion Luca Caragiale and other important representatives of the Romanian culturewith the ridiculous amounts. So the prices are great because they are things deoasebite “.
We learn that “a Caragiale with dedication is totally rarisim. Very hard to find the dedication on the book. Sure there are letters Caragiale, there are postcards sent by Caragiale and these are very rare … May not occur 20 years on the market such a work. Let’s say that someone with this paper comes in front of me, a person you don’t know. N-I could dare to donate one million lei because it means that it would be to mocking donate an amount to reflect the value. Then comes the customer who would like to buy the book and ask “but why the price is so high?”. You know, somehow the Antiquarian lies between hammer and anvil … Who is willing to pay 500 euros upwards on a book (1000 euros, 1500 euro 2000 …) knows what they are buying because it is an amount with which you can grab a car second hand eventually. And in fact have a choice between a car and a book! Security has decreased the number of people who want to buy and book and machine! No kidding “.
Library nicely streaky is different from the old book market now compared to the same market in the year 2000? “I am 11 years old. Now 11 years old maintain a trend from the 80s and 90s. Destructions of the last two years of the Communist regime had forced libraries made available to the impressive because for example the Uranus district was a particularly elegant houses … And then consider that on a day to the other came from the Town Hall officials said the owner “should move in a week”. And this is the case. I told the owner: “you will be given an apartment in the newly-built” which could be Youth, Drumul Taberei but more by the end, I pray, Rahova areas relatively decent. And when an owner who had inherited a library on the third generation can see where you had to get rid of it quickly. Think about that … man’s grief was a heaven of anticarului, because it was a great, generous offer and demand somehow centralised. Then there was a plethora of exceptional book. The thing that has been preserved as a trend in the 1990s. In 2000, when I started here, this process was somewhat on the end. People still get called to sell a library which in 1860 to say. Now I never seen such a thing … In 1985 it could take 50 million books, books that are now more than 500. So you can say that prices have increased in parallel with the price of real estate properties! “.
The way the book looks and the status of the company!

We learn that “bibliofilii are people that have to be rich because they want a book of 1,000 euro cash prize when you win 300 altogether. Cannot afford anyone a Ferarri, that I was talking about this at the beginning of the discussion. There are rare manuscripts in the world, with rare engravings, which can be quoted at a price of 500,000 thousand euros loosely, because most are in public collections. Even more than a Ferarri! “.
Our vanguard and have brilliant posters. ”

Old books passion is a passion … hard. As hard as it seems to be to ask an antiquarian who is his favorite book. “There are several important books in my life,” says Mr. ireverenţiozitatea Tudoroiu, passing over the comment like “more important than women” opened up instantly.

Finally, the response of anticarului surprise, proving that not related to the speed of the fireball of the times: “my favorite Book is the Bible. Always go back to it when you feel the need to find experiences, experiences … “.

View
2,000 euros with Eminescu “the old days, the new fashion was rather ferecăturilor in silver. I end-of-century book of the 17th century with the original silver ferecătură. It is about brâncovenească new silverware. Hardly the end of the 19th century in Romania those very rare books with a spectacular and the first edition of Eminescu. The original link was a splendid! “, it is exciting for Lucreţiu Tudoroiu.

“Yes, let’s say that there are more than 50 books, with splendid original vintage versus what is made out. The first edition of Eminescu in a normal link, but vintage, I sold it with 2,000 euros. If it were the original link, the price could double “.

Un volum vechi şi rar reprezintă o continuă provocare pentru anticari, chiar dacă vremurile lor de glorie au apus. Caragiale şi Eminescu rămân “pe val” şi pentru bibliofili.O meserie deloc comodă cu un “obiect al muncii” rar. Tocmai de aceea, superb de dificilă. Este vorba despre a fi anticar, şi despre cărţile vechi, pretenţioase.

Lumea actuală ţine în alertă mai tot timpul acest “domeniu”, deoarece nu ştii exact ce îşi doreşte mai mult: un volum rar, o maşină nouă, sau pe amândouă!

Ediţie limitată şi extrem de scumpă

“Uneori o carte rară poate egala sau depăşi suma plătită pentru o maşină. De exemplu, ştiţi care este cea mai exclusivistă publicaţie din toate timpurile? Cartea Ferrari Opus! 852 de pagini, doar 20 de exemplare. Ediţia limitată, denumită «Enzo Diamante Edition» costă 275.000 dolari, mai mult decât un Ferrari California (192.000 dolari)… Vorbim despre o «carte» nouă, deşi arată ca un tom vechi şi scump. Dar…o carte rară veche reprezintă o continuă provocare”, aflăm de la Lucreţiu Tudoroiu, proprietarul unui anticariat “pe trend” de multă vreme în Capitală, şi anume “Anticariatul Brătianu”.

Caragiale cu dedicaţie, pe val

Când păşeşti pe acest tărâm al vechiturilor cu ştaif fără să vrei te gândeşti la anticarul Dean Corso (interpretat de Johnny Deep) din filmul “A noua poartă”, mereu aflat în căutarea cărţilor rare.

Să fii un anticar bine cotat pe piaţă poate fi la fel de complex cu a conduce un bolid. “Sunt mai multe aspecte”, spune domnul Tudoroiu, care se află “în branşă” din anul 2000. Întâi, într-un anticariat interacţionează două interese opuse: ale celui care vinde carte şi al celui care o cumpără. “Eu, ca anticar, când cumpăr cartea la rândul meu, o cumpăr de la o persoană, acea persoană, de la vânzătorul «primar», ea vine de la proprietarul ei bun la care poate a ajuns după 100, 200 de ani… Şi acuma ideea este că nu pot fi cumpărate cărţi de secolul al XVI-lea sau exemplare bibliofile sau exemplare cu dedicaţie – gen Alecsandri sau Caragiale sau alţi reprezentanţi importanţi ai culturii româneşti, cu sume derizorii. Deci preţurile sunt mari pentru că sunt lucruri deoasebite”.

Aflăm că “un Caragiale cu dedicaţie este cu totul rarisim. Foarte greu se găseşte dedicaţie pe carte Caragiale. Sigur că există scrisori Caragiale, există cărţi poştale trimise de Caragiale şi acestea sunt foarte rare… Poate să nu apară 20 de ani pe piaţă o astfel de lucrare. Să zicem că vine cineva cu această lucrare în faţa mea, o persoană pe care nu o cunosc. N-aş putea să îndrăznesc să-i ofer un milion de lei pentru că înseamnă că l-aş batjocori, trebuie să-i ofer o sumă care să-i reflecte valoarea. Apoi vine clientul care ar vrea să cumpere cartea şi întreabă «Dar de ce preţul este aşa de mare?». Ştiţi, cumva anticarul se află între ciocan şi nicovală… Cine este dispus să plătească de la 500 de euro în sus pe o carte (1000 de euro , 1500 de euro, 2000…) ştie ceea ce cumpără pentru că este o sumă cu care îţi iei o maşină second hand până la urmă. Şi de fapt ai de ales între o maşină şi o carte! Sigur s-a diminuat numărul oamenilor care vor să cumpere şi carte şi maşină! Nu glumesc”.

Biblioteci bine împănate

Este diferită piaţa de carte veche de acum faţă de aceeaşi piaţă a anului 2000? “Sunt 11 ani. Acum 11 ani se păstra un trend care venea din anii ’80 şi ’90. Demolările din perioada ultimilor ani ai regimului comunist au disponibilizat la modul forţat biblioteci impresionante pentru că de exemplu cartierul Uranus a fost un cartier cu case deosebit de elegante… Şi atuncea gândiţi-vă că de pe o zi pe alta veneau de la primărie reprezentanţi care îi spuneau proprietarului «trebuie să vă mutaţi într-o săptămână». Şi acesta este cazul bun. I se spunea proprietarului: «Vi se va oferi un apartament în zona nou construită» care putea fi Tineretului, Drumul Taberei dar mai către capăt, Rahova, mă rog zone relativ decente. Şi atunci un proprietar care dispunea de o bibliotecă moştenită poate la a treia generaţie se vedea în situaţia în care trebuia să scape de ea repede. Gândiţi-vă că acest… necaz al omului a fost pe atunci un rai al anticarului, pentru că era o ofertă mare, generoasă şi o cerere centralizată cumva. Pe atunci a fost o supraabundenţă de carte excepţională. Lucru care s-a păstrat ca trend şi în anii ’90. În anul 2000, când am deschis aici, acest proces era oarecum pe sfârşite. Oamenii încă te mai chemau să vândă o bibliotecă pe care o aveau din 1860 să zicem. Acum nu prea am mai văzut aşa ceva… În 1985 se puteau lua cărţi cu 50 de euro, cărţi care acum sunt mai mult de 500 de euro. Deci se poate spune că preţurile au crescut paralel cu preţul proprietăţilor imobiliare!”.

Drumul cărţii arată şi starea societăţii!

Aflăm că “bibliofilii sunt persoane care trebuie să fie şi bogate pentru că degeaba vrei o carte de 1.000 de euro când tu câştigi 300 cu totul. Nu îşi poate permite oricine un Ferarri, că tot vorbeam despre acest lucru la începutul discuţiei. Există în lume manuscrise rare, cu gravuri rare, care pot fi cotate la un preţ de 500.000 de mii de euro lejer, pentru că majoritatea sunt în colecţii publice. Chiar mai mult decât un Ferarri!”.

Iar avangarda noastră avea afişe geniale”.

Pasiunea cărţilor vechi reprezintă o pasiune…grea. Cum la fel de greu pare a fi să întrebi un anticar care este cartea lui preferată. “Sunt mai multe cărţi importante în viaţa mea”, spune domnul Tudoroiu, trecând peste ireverenţiozitatea comentariului de genul “mai importante decât femeile” ivit instantaneu.

În final, răspunsul complet al anticarului surprinde, dovedind că nu are legătură cu viteza de bolid a vremurilor: “Cartea mea preferată este Biblia. Mă întorc întotdeauna la ea când simt nevoia să găsesc trăiri, experienţe…”.

ESTIMARE

Eminescu cu 2.000 de euro

“Pe vremuri, la noi era mai degrabă moda ferecăturilor în argint. Am carte de sfârşit de secol al XVII-lea cu ferecătură originală din argint. Este vorba despre noua argintărie brâncovenească. De abia sfârşitul secolului al XIX-lea aduce în România cărţile acelea foarte rare cu o legătură spectaculoasă şi prima ediţie a lui Eminescu. A fost o legătură originală splendidă!”, se entuziasmează Lucreţiu Tudoroiu.

“Da, să zicem că nu sunt mai mult de 50 de cărţi cu legătură originală splendidă de epocă comparativ cu ceea ce se făcea afară. Prima ediţie Eminescu într-o legătură obişnuită, dar de epocă, am vândut-o cu 2.000 de euro. Dacă ar fi fost cu legătură originală, preţul ar fi putut fi dublu”.

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s