The Curse Of The Taj Mahal/Blestemul Taj Mahal

The famous monument dedicated to love, in the old Indie, putrezeşte! Experts blame the groundwater, the Elders say that it is a revenge from beyond death …
A news story that made the round the world with high speed: Taj Mahal, India dedicated to the fabulous monument of love, could become a memento. Experts warn that the foundations of history putrezesc mausoleum because of ground water table.
The leader of a group of campaign for the preservation of the monument, a Deputy of Ramshankar Katheria, Agra, he noted that, unless appropriate measures are taken, \”the Pearl of the Temples\” (free) and one of the eight wonders of the modern world will collapse in less than five years.
Both Indian elders and the people of the people are of a different opinion. They say that \”now is the time the curse to those whose lives had\” rotten \”for something that is not only a Grand funerary edifice.\”

Sad and not at all romantic behind beautiful and concert of the stories of the Taj Mahal – dedicated to the Mughal emperor Shah Jahan, as a symbol of eternal love, his wife Mumtaz Mahal (who died after giving birth to her 14th child), are another story. One sad and romantic at all: the story of those who have toiled to raise halucinantei masterpieces. So much he wanted to be Emperor Jahan over centuries mentioned as \”muritorul who created an immortal Temple\”, that he had stolen the mania of grandeur, reaching minds to terrorize those who worked day and night to the monument.
Worked over 20,000 workers were called in from all corners of the Mughal Empire’s most talented craftsmen and artisans. Million bricks, marble and other materials were brought from distant lands and carried long distances by means of 1,000 elephants. The largest project of the time, located in Agra, near the River Jamuna.

It is said that the eldest daughter of Emperor helped him to make the principal architect plans măreţului \”grave-monument of love\”. Over the 22 years of \”chin constructively\”, about 2,000 shipbuilders and workmen were to perish under the crush of marble plates.
Pollution and thefts after completion of construction, Jahan was on the brink to order all the craftsmen who cut the hands have raised the temple. It was the big fear lest these people whom it claimed to be simple in appearance, only to go through the mind to erect a temple more than the Taj Mahal magnified. Eventually he left pity on them and bought at the exhibition, many money, the promise that it will \”leave the profession\”. It seems however, that in the meantime had been able to cut a few hands of innocent people. ..
At sunrise the entire Taj Mahalul appears pink, yellowish and in the evening …Legend has it that these colors are … the symbol of the State of mind of women. But again the truth is not as visually appealing as well as captions. The monument of love changes color due to pollution! Despite the restrictions imposed on industrial activities and on the road, the famous edifice has suffered. In addition, in the olden days, the monument had silver doors and the interior have located a grill made of solid gold and a texture of pearls. They no longer exist today in a very simple reason …: were stolen.

The enthusiasm of the four million visitors a year who visit the city of Agra to see the beautiful temple of love is ignored by Indians of all, because \”no one ever thinks of toil workers that have tormented the perfection of the Taj Mahal, and whose souls will retaliate in any way or the other in the end\”. \”Love\” may not be perfect …

Faimosul monument dedicat dragostei, în vechea Indie, putrezeşte! Specialiştii dau vina pe apa freatică, bătrânii spun că este vorba despre o răzbunare de dincolo de moarte…
O ştire care a făcut înconjurul lumii cu mare viteză: Taj Mahal-ul, superbul monument din India dedicat dragostei, ar putea deveni amintire. Specialiştii avertizează că fundaţiile istoricului mausoleu putrezesc, din cauza secătuirii pânzei de apă freatică.

Conducătorul unui grup de campanie pentru conservarea monumentului, Ramshankar Katheria, deputat de Agra, a semnalat că, dacă nu se iau măsurile corespunzătoare, “Perla Templelor” (în traducere liberă) şi una dintre cele opt minuni ale lumii moderne se va prăbuşi în maximum cinci ani.
Atât bătrânii indieni, cât şi oamenii din popor sunt de altă părere. Ei spun că “acum este momentul blestemului celor care a căror viaţă a «putrezit» pentru ceva care nu este decât un măreţ edificiu funerar”.

Trist şi deloc romantic

În spatele frumoasei şi binecunoscutei poveşti a Taj Mahal-ului – dedicat de către împaratul mogul Shah Jahan, ca simbol al iubirii eterne, soţiei sale Mumtaz Mahal (care a murit după ce i-a născut cel de-al 14-lea copil), se află o altă poveste. Una tristă şi deloc romantică: povestea celor care au trudit la ridicarea halucinantei capodopere. Atât de mult îşi dorea împăratul Jahan să fie pomenit peste secole ca “muritorul care a creat un templu nemuritor”, încât mania grandorii îi luase minţile, ajungând să îi terorizeze pe cei care munceau zi şi noapte la ridicarea monumentului.

Au lucrat peste 20.000 de muncitori, au fost chemaţi din toate colţurile Imperiului Mogul cei mai talentaţi meşteri şi artizani. Milioane de cărămizi, marmură şi alte materiale au fost aduse din ţinuturi îndepărtate şi cărate cu ajutorul a 1.000 de elefanţi. Cel mai mare proiect al vremii, plasat în Agra, lângă râul Jamuna.

Se spune că fiica cea mare a împăratului l-a ajutat pe arhitectul principal să faca planurile măreţului “mormânt-monument al dragostei”. De-a lungul celor 22 de ani de “chin constructiv”, aproximativ 2.000 de constructori şi muncitori aveau să piară striviţi sub plăcile de marmură.

Poluare şi furturi

După finalizarea construcţiei, Jahan a fost la un pas să ordone tăierea mâinilor tuturor meşterilor care au ridicat templul. Îi era mare teamă ca nu cumva acestor oameni pe care îi bănuia simpli doar în aparenţă, să le treacă prin minte să ridice un templu mai semeţ decât Taj Mahal. Până la urmă s-a lăsat înduplecat şi a cumpărat meşterilor, pe bani foarte mulţi, promisiunea că se vor “lăsa de meserie”. Se pare însă că între timp reuşise să taie câteva mâini de oameni nevinovaţi…

La răsărit întreg Taj Mahalul pare roz, iar seara gălbui…Legenda spune că aceste culori sunt…simbolul stării de spirit a femeilor. Adevărul însă iarăşi nu este tot atât de atrăgător precum legendele. Monumentul dragostei îşi schimbă culoarea din cauza poluării! În pofida restricţiilor impuse activităţilor industriale şi circulaţiei rutiere, faimosul edificiu are de suferit. În plus, în vremurile de demult, monumentul avea uşi de argint, iar în interior avea amplasat un grilaj de aur masiv şi o textură de perle. Acestea nu mai există în prezent dintr-un motiv foarte…simplu: au fost furate.

Entuziasmul celor patru milioane de vizitatori care vizitează anual oraşul Agra ca să vadă minunatul templu al dragostei este ignorat de către indienii de rând, deoarece “nimeni nu se mai gândeşte la truda muncitorilor care s-au chinuit la perfecţiunea Taj Mahal-ului şi ale căror suflete se vor răzbuna în vreun fel sau altul în cele din urmă”. “Iubirea” nu poate fi perfectă…

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s