It’s officially autumn/A venit, oficial, toamna

Today at 12:04, so at noon, came officially fall. It’s astronomical autumn, autumn equinox, when day equals night. Experts sometimes associate autumn “the best” people predisposed to be more romantic, more melancholic. Grape season officially began today, September 23, when day equals night. Experts say that we have available only 89.95 days for romance and melancholy.
“Since we are dealing with one of the shortest seasons, people have less time available to be pretty romantic,” comments Adrian Şonka scientific humor, a researcher at the Astronomical Observatory “Amiral Vasile Urseanu” in Bucharest. Comet in the sky would be if we take the question … If you fall for romance, always left something to say, and when autumn equinox is the same! “A discussion about the equinox can be endless, always left something to say”, said Adrian Şonka: “For those who are behind with 2-3 hours, comes in the morning … morning or evening for others.”
It’s different this fall as we enter the eternal autumn … we go through? “It’s an autumn identical to those that happened before,” he says, iscând seasons thinking that happens in a lifetime. “Astronomical speaking, are different. For example, we have a comet.” Aoleo, when? “It’s in the sky a few weeks. But you can see only through binoculars, is not seen with the naked eye. 2-3 months is seeing the sky, only that it reduces the brightness. It has a beautiful name: Garrad”. Speaking of comet theory sunrise … Researchers at NASA have announced that a U.S. satellite will fall to Earth on or around September 23, in a region that has not yet been identified. “I have about the equinox. It’s just a satellite will fall. However, NASA is pursuing where it falls, I follow their information, and notifies you,” says the same tone slightly amused Mr. Şonka.
We also quiet, especially since he is absolutely convinced that the moon has no place in our country. Let’s go back: “People always know that the sun rises in the east and sets in the west. But only in spring equinoxes happen even to the east and sets in the west. Otherwise, the sun rises not far from the east and sets not far West. But now the thing is that we no longer horizon … “. What do you mean? “In the old days there were no tall buildings, and the horizon was free. We could see very beautiful sunrises. And sunsets.” In other words, there is no rising like old times. So now we get the equinox, the Eastern theory: “For example, in Bucharest, you can not see rising properly. Theoretical horizon for a man of average height is about four kilometers on it. If the four miles of many buildings went horizon. ”
And what to do? “We went somewhere in open space. A field or something. If you want to catch the sunrise, you should go somewhere to the east, because if you go to the east and west Bucharest you will not bother you.” We are in Bucharest and we want to see at all costs rising out of here! “You can try the People’s House. Must be tested if there can see the sunrise. It could be an observatory there. We were there to eclipse of ’99, with the late Harald Alexandrescu (former coordinator of the Astronomical Observatory of Bucharest died in 2005), “adds Şonka. Signs “is changing constellations in the sky”
Today, the equinox, day and night is equal. “We never had it up to our country on the equinox exactly equal to the night, but later,” says Adrian Şonka. For astronomers, fall means more time for observation, because the day falls and the darkness comes quickly: “For me personally means more visitors to the Observatory. Fri couples in general because it is a place where you can spend time and constructive and with very little money. ” Autumn much wine lovers here. “Again, fall is one of the shortest seasons (winter is the shortest) has 89, 95 days”. So if you love now, so shall have to see what and how? “More specifically, 89 days, 22 hours and 48 minutes.” Can keep the love, can not, can argue, can be reconciled … not for nothing that will put Draconids tail! But this is already another story to be repaired at the Astronomical Observatory in Bucharest, in October.
“As an astronomer, you know that come fall for that” feel “like constellations in the sky changes,” says Adrian Şonka. And he concludes, sighing: “The autumn equinox this or not so easy …”. Otherwise, good to know and like the sun, although we do not have sight. If you find it a waste of time to be romantic, melancholy, or to watch the leaves lengthen the earth, are the experts points out that autumn equinox marks the beginning of the restriction of human activity on the outside and moving attention to ourselves.

Azi, la echinocţiu, ziua devine egală cu noaptea. “Niciodată nu vom avea de la latitudinea ţării noastre ziua egală cu noaptea exact la echinocţiu, ci mai târziu”, spune Adrian Şonka. Pentru astronomi, toamna înseamnă mai mult timp pentru observare, pentru că ziua scade şi întunericul vine mai repede: “Pentru mine personal înseamnă mai mulţi vizitatori la Observator. Vin în general cupluri, pentru că este un loc unde îţi poţi petrece timpul şi constructiv, şi cu foarte puţini bani”.
Toamna vin mulţi îndrăgostiţi aici. “Repet, toamna este unul dintre cele mai scurte anotimpuri (cel mai scurt e iarna), are 89, 95 de zile”. Deci, dacă se îndrăgosteşte acum, atât are la dispoziţie pentru a vedea ce şi cum?: “Mai precis, 89 de zile, 22 de ore şi 48 de minute!”. Poate ţine iubirea, poate nu, poate se ceartă, poate se împacă… Nu degeaba îşi vor băga coada Draconidele! Dar aceasta este deja altă poveste ce va fi depănată la Observatorul Astronomic din Bucureşti, în octombrie.
“Ca astronom, ştii că vine toamna pentru că «simţi» cum se schimbă constelaţiile pe cer”, spune Adrian Şonka. Şi încheie, oftând: “Cu toamna asta sau cu echinocţiul nu e aşa de uşor…”.

În rest, bine că ştim şi cum e cu răsăritul soarelui, deşi nu prea avem orizont. Dacă vi se pare pierdere de timp să fiţi romantici, melancolici, sau să priviţi cum se lungesc frunzele pe pământ, aflaţi că specialiştii subliniază că echinocţiul de toamnă marchează începutul restrângerii activităţii desfăşurate de om în exterior şi mutarea atenţiei asupra propriei persoane.
Astăzi la ora 12 şi patru minute, aşa, pe la prânz, a venit oficial toamna. Este vorba despre toamna astronomică, echinocţiul de toamnă, când ziua este egală cu noaptea. Specialiştii asociază uneori venirea toamnei “pe bune” cu predispoziţia oamenilor de a fi mai romantici, mai melancolici.
“Având în vedere că avem de-a face cu unul dintre cele mai scurte anotimpuri, oamenii au la dispoziţie cam puţin timp pentru a fi romantici”, comentează cu umor ştiinţific Adrian Şonka, cercetător la Observatorul Astronomic “Amiral Vasile Urseanu” din Bucureşti.
Cometa de pe cer
Ar fi cazul să luăm toamna la întrebări… Dacă în cazul romantismului, întotdeauna mai rămâne ceva de spus, şi în cazul echinocţiului de toamnă e la fel! “O discuţie despre echinocţiu poate fi interminabilă, tot timpul mai rămâne ceva de spus”, consideră Adrian Şonka: “Pentru cei care sunt în urmă cu 2-3 ore, vine dimineaţa… Dimineaţa, sau seara pentru alţii”.
Este diferită toamna aceasta în care intrăm de… veşnicele toamne prin care trecem? “E o toamnă identică cu cele care s-au întâmplat până acum”, spune cercetătorul, iscând gândul anotimpurilor care se întâmplă într-o viaţă de om. “Astronomic vorbind, sunt diferite. De exemplu, avem o cometă”. Aoleo, de când? “E pe cer de câteva săptămâni. Dar se vede numai prin binoclu, nu se vede cu ochiul liber. Se mai vede încă 2-3 luni pe cer, numai că îi scade din strălucire. Are un nume frumos: Garrad”.
Teoria răsăritului
Apropo de cometă…Cercetătorii de la NASA au anunţat că un satelit american va cădea pe Terra în jurul datei de 23 septembrie, într-o regiune care nu a fost deocamdată identificată. “N-are legătură cu echinocţiul. E doar un satelit care o să cadă. Oricum, cei de la NASA îl urmăresc unde cade, eu urmăresc informaţiile lor, şi vă anunţ”, spune pe acelaşi ton uşor amuzat domnul Şonka.
Ne-am mai liniştit, mai ales că dânsul este absolut convins că satelitul nu are ce căuta la noi. Să revenim: “Oamenii ştiu întotdeauna că soarele răsare la est şi apune la vest. Dar numai la echinocţii se întâmplă chiar să răsară de la est şi să apună la vest. În rest, soarele răsare nu foarte departe de est şi apune nu foarte departe de vest. Dar acum chestia este că nu mai avem orizont…”.
Cum adică?: “Pe vremuri nu existau clădiri înalte, şi orizontul era liber. Se puteau vedea răsărituri foarte foarte frumoase. Şi apusuri”. Cu alte cuvinte, nici răsăritul nu mai este ca pe vremuri. Uite aşa ajungem de la echinocţiu, la teoria răsăritului: “De exemplu, în Bucureşti, nu se poate vedea răsăritul cum trebuie. Orizontul teoretic pentru un om de înălţime medie e pe la vreo patru kilometri şi ceva. Dacă în cei patru kilometri ai multe clădiri, s-a dus orizontul!”.
Şi ce-i de făcut?
“Trebuie mers undeva la loc deschis. Un câmp, ceva. Dacă vreţi să prindeţi răsăritul soarelui, trebuie să mergeţi undeva înspre est, pentru că dacă mergeţi înspre est veţi avea Bucureştiul la vest şi nu vă deranjează”.
Suntem în Bucureşti şi vrem să vedem cu orice preţ răsăritul de aici!: “Aţi putea încerca de pe Casa Poporului. Trebuie testat dacă de acolo se vede răsăritul de soare. S-ar putea face un Observator Astronomic acolo. Noi am fost acolo la eclipsa din ’99, cu regretatul Harald Alexandrescu (fostul coordonator al Observatorului Astronomic din Bucureşti a decedat în anul 2005)”, adaugă Şonka.
SEMNE
“Se schimbă constelaţiile pe cer”
Anotimpul strugurilor a început oficial astăzi, 23 septembrie, când ziua este egală cu noaptea. Specialiştii spun că avem la dispoziţie doar 89,95 zile pentru romantism şi melancolie.

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s