Swarovski crystals create blinded/Swarovski, orbit de cristalele create

All that mattered to the world’s most famous jeweler was bet with the profession. But just killed profession!

Swarovski Watches. Swarovski chandeliers. Characters from the series “James Bond” with Swarovski accessories. Oscars in flashes of Swarovski. An obsessive name, invader … which created the “Master” – as it is called Daniel Swarovski – the out of control, in a good word. She wanted to live more, to assist the ascension crystals. But the lengthy time spent around shining “stones” has weakened the master. He died in 1956 almost blind at the age of 94 years. Arc back over time, the nineteenth century. A distinguished gentleman with trying to persuade their allure şovăitorul 12-year-old son that there is no job more beautiful than to give life crystals.
“Come and touch them. See how beautiful they are? Come on, try to process them. Imagine that you have the unique opportunity to star holds that you can shape as you wish”. Child’s eyes are drunk with the discovery of miracle. Drunkenness will take a lifetime. A secret machine first visit to the International Exhibition of Electricity in Vienna in 1883, produces a storm in the minds of fans Swarovski invention, fascinated by electric lighting, a novelty at that time. In 1892 he filed his first patent inventions: an automatic cutting and polishing stones for revolutionary shining, by industry. It was a flourishing period, the demand for diamonds and jewelry market substitutes. Women were becoming increasingly smart and eccentric as decorations wanted.
Blinding brilliance
Swarovski decides to take his invention – which is also currently a big secret – far from prying eyes of the current cone. Many have tried, in various ways, to reach its possession, but the inventor was stronger vigilance. Since 1911, Swarovski started research for equipment and materials necessary for their own pasta for crystals. Furthermore, the dedicate their lives “stones” to improve ZA, gives smoothness, color, brightness and irizează them through fine layers of metal vaporization. Never mind that family life was almost nonexistent. All that mattered was the bet with the profession, which he finished in childhood. “Children with high demand of precious stones”, “special quality”, “unparalleled glow and prices as”. Praise not ceased.
Orders the same: in Paris, America and Tsarist Russia. World War interrupted the production of jewelry, but not inventive Swarovski left defeated. He readjusted the businesses grinding wheels and machines, devices that he later used for the manufacture of lenses and optical instruments. Assaulted the Swarovski fashion in the ’30s, the various personalities in the industry, impressed by his business, decide to bring crystals to Paris and to present some famous designers. This has unleashed madness: dresses, underwear and one and one embroidered with “drops” of Swarovski. Another World War – the second – other readjustment, but would not relent. Periods of peace gave the market a chance to throw more fascinating crystals. The three sons – William, Frederick and Alfred – took what had become a successful “Swarovski tradition.” The world was theirs: lighting objects, glasses, watches, hats, everything can be accessorized! Blinded by the brilliance of the master of its crystals, but he inherited an empire that is still wide open eyes!
“Each age brings new vocations other forms of expression. The most important thing is to stay alert, to use opportunities when they occur.” DANIEL SWAROVSKI, jeweler and not life lesson never forgotten modest origins “My great-grandfather became rich overnight, but never has forgotten his humble origins. He imposed a policy of social protection for its workers, “he told Nadia Swarovski, vice president of the company, about its founder. Daniel Swarovski (1862-1956) took care to leave a message telling family, friends and employees:” Each age brings with her new vocation other forms of expression. The most important thing is to stay alert, to use opportunities when they occur in a wise manner as possible.

Tot ceea ce conta pentru cel mai renumit bijutier al lumii era pariul cu profesia. Dar tocmai profesia l-a ucis
Ceasuri Swarovski. Candelabre Swarovski. Personaje din seria “James Bond” cu accesorii Swarovski. Oscaruri în sclipiri de Swarovski. Un nume obsedant, invadator… Ceea ce a creat “Maestrul”- după cum i se mai spunea lui Daniel Swarovski – a scăpat de sub control, în sensul bun al cuvântului.
Îşi dorea să poată trăi mai mult, pentru a asista la ascensiunea cristalelor. Dar, îndelungatul timp petrecut în preajma strălucirii “pietrelor” i-a slăbit maestrului vederea. A murit în 1956 aproape orb, la vârsta de 94 de ani.
Arc înapoi peste timp, secolul al XIX-lea. Un domn cu alură distinsă încearcă să îşi convingă şovăitorul fiu în vârstă de 12 ani că nu există meserie mai frumoasă decât aceea de a da viaţă cristalelor.
“Vino să le atingi. Vezi cât de frumoase sunt? Hai, încearcă să le şlefuieşti. Imaginează- ţi că ai ocazia unică de a ţine în mână stele pe care le poţi modela cum doreşti”. Ochii copilului se îmbată cu descoperirea minunii. Beţia va ţine o viaţă.
Maşinăria secretă
O vizită la prima Expoziţie Internaţională a Electricităţii organizată la Viena, în 1883, produce o adevărată furtună în mintea pasionatului de invenţii Swarovski, fascinat de iluminatul electric, o noutate la acea vreme.
În 1892 el va depune brevetul primei sale invenţii: o maşină automată revoluţionară destinată tăierii şi lustruirii pietrelor lucitoare, pe cale industrială. Era şi o perioadă înfloritoare, de creştere a cererii de diamante şi de înlocuitori pe piaţa bijuteriilor. Femeile erau din ce în ce mai cochete şi îşi doreau podoabe cât mai excentrice.
Strălucirea orbitoare
Swarovski decide să ţină invenţia – care constituie şi în prezent un mare secret – departe de privirile curioase ale con curenţei. Mulţi au încercat, pe diverse căi, să ajungă în posesia ei, dar vigilenţa inventatorului a fost mai puternică. Din 1911, Swarovski începe cercetările pentru echipamentul şi materiile prime necesare obţinerii propriei paste pentru cristale.
Mai mult, îşi dedică viaţa “pietrelor”: le perfecţionea ză, le dă fineţe, colorit, strălucire şi le irizează prin vaporizarea de straturi fine de metale. Nu conta că viaţa de familie era aproape inexistentă. Tot ceea ce conta era pariul cu profesia, pe care îl încheiase din copilărie. “Copii de pietre preţioase cu mare căutare”, “o calitate deosebită”, “strălucire fără egal şi preţuri pe măsură”. Laudele nu mai conteneau.
Comenzile la fel: din Paris, America şi Rusia ţaristă. Primul Război Mondial a întrerupt producţia bijuteriilor, dar inventivul Swarovski nu s-a lăsat înfrânt. Şi-a reprofilat întreprinderile pe discuri abrazive şi utilaje de polizat, dispozitive pe care ulterior le-a folosit pentru fabricarea de lentile şi instrumente optice. Lumea modei l-a asaltat pe Swarovski în anii ‘30, când diverse personalităţi din branşă, impresionate de afacerea lui, decid să aducă cristalele la Paris şi să le prezinte unor celebri designeri.
Astfel s-a declanşat nebunia: rochii, lenjerie intimă şi câte şi mai câte brodate cu “picături” de Swarovski. Alt război mondial – cel de-al doilea – alte reprofilări, dar nu s-a dat bătut. Perioadele de pace i-au dat ocazia să arunce pe piaţă cristale tot mai fascinante.
Cei trei fii ai săi – Wilhelm, Friedrich şi Alfred – au preluat cu succes ceea ce devenise deja “tradiţia Swarovski”. Lumea era a lor: obiecte de iluminat, ochelari, ceasuri, pălării, totul putea fi accesorizat! Maestrul a orbit de la strălucirea cristalelor sale, dar a lăsat moştenire un imperiu care are încă ochii larg deschişi!
“Fiecare epocă aduce cu ea vocaţii noi şi alte forme de exprimare. Cel mai important lucru este să rămâneţi atenţi, pentru a folosi oportunităţile atunci când apar.“
DANIEL SWAROVSKI, bijutier
LECŢIE DE VIAŢĂ
Nu şi-a uitat niciodată originea modestă
“Străbunicul meu a devenit bogat peste noapte, dar niciodată nu şi-a uitat originea modestă. A instaurat o politică de protecţie socială pentru lucrătorii săi”, a vorbit Nadia Swarovski, vicepreşedinte al companiei, despre fondatorul acesteia.
Daniel Swarovski (1862-1956) a avut grijă să lase un mesaj edificator familiei, prietenilor şi angajaţilor: “Fiecare epocă aduce cu ea vocaţii noi şi alte forme de exprimare. Cel mai important lucru este să rămâneţi atenţi, pentru a folosi oportunităţile atunci când apar, într-un mod cât mai înţelept cu putinţă.

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s