Ceausescu wanted to demolish the North Station/Nicolae Ceauşescu ar fi vrut să demoleze Gara de Nord

“May we come and the little station” would not be a referendum if sung with such aplomb Ceausescu would be implemented dream. Or if they implemented what other people think dreams.
Did not even know exactly what was about poor, Gara de Nord in Bucharest, from which today marks the official inauguration 139 years. The idea is that the version with the demolition of urban myths came into the panoply of Ceausescu. The rumor began to circulate soon after the 1977 earthquake. According bench sec circulating at the time the press: “What is law? It’s a rumor went through the Great National Assembly. “It is true that after the earthquake Ceausescu wanted to not only rebuild, but wanted to modernize and …. And everyone knew that the upgrade was the same as demolition Ceausescu. So the news appeared overnight as that Ceausescu is going to end with the North Station at the time did not seem improbable.
Urban Enthusiasm
“may have occurred to him something like,” says Alexander Budisteanu, who was chief architect of the capital between 1977 and 1983, precisely during the Ceausescu was in a state of urban excitement. “Great upsurges of demolatorii came after the 1977 earthquake. found that could suddenly disappear houses and neighborhoods and he decided to do the same. If God had been able, he does not? As I was an architect of the Capital would be sweaty this North Station demolition idea, if it existed. It is true that some claimed that Ceausescu wanted to demolish. I think it’s the fault near the choir, which makes him believe Superman … “.
It already discussed two variants fair and postdemolare: 1-leveling version site version 2 build a second Civic Center. Around two versions of the rumors such as “the reliable source.” Thus, “the reliable source,” Gara de Nord subject had been discussed in meetings of the Central Committee, who questioned the “withdrawal” Grant Bridge station area. For around the area issued to build the second Downtown, covering all economic and technical ministries in Romania at that time.
Saving would have been a station that Ceausescu finally realized that it would be assumed to involve huge costs. Budisteanu Alexander concludes that “anyway Ceausescu and his wife, Bucharest was a kind of parlor game, when they saw the building plans, planning. It was a game with two main characters: two of them and the rest. No one dare to contradict him, talking nonsense to say that …”.

“Mai vino iar în gara noastră mică” nu ar mai fi fost un referen cântat cu atâta aplomb dacă Ceauşescu şi-ar fi pus în aplicare visul. Sau dacă ar fi pus în aplicare ceea ce credeau alţii că visează.
Nici nu se mai ştie exact ce i se pregătea bietei Gări de Nord din Bucureşti, de la a cărei inaugurare oficială se împlinesc astăzi 139 de ani. Ideea este că varianta cu demolarea a intrat în panoplia miturilor urbane despre Ceauşescu.

Zvonul a început să circule imediat după cutremurul din 1977. Conform bancului sec care circula la vremea respectivă prin presă: “Ce este o lege? Este un zvon trecut prin Marea Adunare Naţională”. Este adevărat că după cutremur Ceauşescu nu numai că dorea să reconstruiască, dar voia să şi…modernizeze. Şi toată lumea ştia că la Ceauşescu modernizare era totuna cu demolare. Aşa că vestea apărută peste noapte cum că Nicolae Ceauşescu are de gând să termine cu Gara de Nord nu părea neverosimilă la vremea respectivă.

Entuziasm urban

“Este posibil să-i fi trecut prin minte aşa ceva”, spune Alexandru Budişteanu, cel care a fost arhitect-şef al Capitalei între 1977 şi 1983, exact în perioada în care Ceauşescu se afla în starea de entuziasm urban. “Marile lui avânturi demolatorii au venit după cutremurul din 1977. Constatase că puteau să dispară brusc case şi cartiere şi a hotărât să facă şi el la fel. Dacă putuse Dumnezeu, el de ce nu?! Cât am fost eu arhitect al Capitalei ar fi transpirat această idee a demolării Gării de Nord, dacă ar fi existat. Este adevărat însă că unii susţineau că Ceauşescu dorea să o demoleze. Cred că e şi vina corului de lingăi, care-l făceau să se creadă Superman…”.

Se discutau deja prin târg şi două variante postdemolare: varianta 1-nivelarea locului, varianta 2-construirea unui al doilea Centru Civic. În jurul celei de-a doua variante circulau zvonuri de genul “din sursă sigură”. Astfel, “din sursă sigură”, subiectul Gara de Nord ar fi fost dezbătut în cadrul unor întâlniri ale Comitetului Central, la care s-a pus problema “retragerii” gării în zona Podul Grant. Pentru ca în jurul zonei eliberate să se construiască cel de-al doilea Centru Civic, care să cuprindă toate ministerele technico-economice ale României de la acea vreme.

Salvarea gării ar fi constituit-o faptul că Ceauşescu a realizat în cele din urmă că totul ar fi presupus implicarea unor costuri uriaşe. Alexandru Budişteanu concluzionează că “oricum pentru Ceauşescu şi soţia sa, Bucureştiul era un fel de joc de societate, atunci când vedeau planuri de construcţie, de urbanism. Era un joc cu două personaje principale:ei doi şi restul. Nimeni nu avea curajul să-i contrazică, să le spună că vorbesc aiureli…”.

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s