Loops of yesterday and today/Bucle de ieri şi de azi

The yellowed pages of time showed interest’re both ladies (and gents) other times the beauty. Times when it was announced that honored customers served “without waiting by staff specializing in haircut and curl perfectly!
“From the pages of this great thing we find,” says Cornel Saru – the hottest hairstylist in Romania who would prefer not to be told so, “I would rather prefer to be called … Restoration! Since so many years trying to revive external beauty, and not inside, the people, the last time that Romanians who was once foreign to the courts such as the style and elegance. ” The stylish old Bucharest, his father was a barber wanted, “at the heart of the fair.” “He was a customer … How many have been able to learn when, how many stories of life style and if you knew. Plus inherited from the old family stories, with tradition “, cure”. For example, I learned from him that “bourgeois not paint, it arranges”. ” All his father told him about the time evenings, at which women styling hair in curls came with heavy and sometimes adorned with feathers. “My father told me that the question” What is better to wear your hair? “Always there, and up through the years Union principalities,” honorable ladies wore their hair braided in pigtails. ”
Show me … reproductions to say, numerous weather, with wonderful women whose hair frame the face. Me as a child, it seemed an interesting breeding Maria Rosetti’s wife, who wore his hair short, he gave back. I thought it was daring for those days of old, but distinguished, and in a certain way, think ahead. Because after 1880, some actresses have begun to impose fashion hair short and curly bun at the back. ” Cornel Saru noted that “witnesses are old postcards. Most women in these postcards are actresses, cabaret singers, opera, dance, etc.. But … How much natural beauty without makeup wholesale, silicones and lifts. And we add new, since women did not have photoshop!
History

“Our Grandmothers, carefully read all the beauty tips in magazines whose content was so fine (albeit not very developed) that would burn the contents of style and beauty magazines nowadays,” says hairstylist’s. “Our grandmothers taught it in magazines more than” perfect loops that last “, for example.” “Magazines” specialty “of this are too small in terms of advice, but it bends and the beauty of what he meant and” conservation “throughout her history. If we want to talk about curly hair, wigs, ointment, mustaches and so on, we get a history as interesting as the war to say! Perhaps in a loop of a woman from another century lies more cunning and more history than a sophisticated wave this (although this wave means in his way, progress!). It would be improper to say about “To Be Continuare” rather we mention that we revive the beauty of the past whenever we have a chance.

Din pagini îngălbenite de vreme aflăm cât interes arătau doamnele (şi domnii) altor vremuri fru­mu­­seţii.  Vremuri când onorata clientelă era anun­ţată că este servită „fără aşteptare, de către un perso­nal perfect specializat în Tunsori şi Ondulaţiuni”!
 „Din paginile prezentului nu aflăm mare lucru”, spune Cornel Saru – cel mai în vogă hairstylist din România, care ar prefer să nu i se spu­nă aşa, „aş prefera să fiu numit mai degra­bă… restaurator! Deoarece de atâţia ani încerc să reînvii frumuseţea exterioară, şi de ce nu interioară, a oamenilor, pe calapodul acelei Românii care altădată  era dată de exemplu la curţile străine în ceea ce priveşte stilul şi eleganţa”. În vechiul şi stilatul Bucureşti, tatăl său avea o frizerie căutată, „aflată în inima târgului”. „Avea o clientelă… Câte am putut învăţa atunci, câte poveşti de viaţă şi de stil dacă vreţi ştia. Plus poveştile moştenite de la bătrânii familiei, odată cu tradiţia «înfrumuseţării». De exemplu, de la el am aflat că «burgheza nu se fardează, ea se aranjează»!”. Tot tatăl său îi istorisea despre serate de pe timpuri, la care femeile veneau cu părul coafat în bucle grele şi împodobit pe alocuri cu pene. „Tatăl meu mai îmi zicea că întrebarea «Cum e mai bine să purtăm părul?» există dintotdeauna, şi că până prin anii Unirii Principatelor, «cucoanele ono­ra­bi­le îşi purtau părul împletit, în cozi».
Îmi arăta nişte… reproduceri să le zic, roase de vreme, cu femei al căror păr încadra minunat chipul. Mie, copil fiind, mi s-a părut interesantă o reproducere cu Maria, soţia lui C.A.Rosetti, care îşi purta părul mai scurt, dat pe spate. Mi s-a părut îndrăzneţ pentru acele vremuri de demult, dar distins, şi într-un anumit fel, avangardist. Deoarece după 1880, câteva actriţe au început să impună moda părului scurt, buclat şi cu coc la spate!”. Cornel Saru subliniază că „mărturie stau cărţile poştale vechi. Majoritatea femeilor din aceste cărţi poştale sunt actriţe, cântăreţe de cabaret, de operă, dansatoare etc. Dar… Câtă frumuseţe naturală, fără machiaj gros, silicoane şi liftinguri”. Şi, am adăuga noi, femeile de atunci n-aveau photoshop!
 
Istorie
„Bunicile noastre, ale tuturor citeau cu mare atenţie sfaturile de frumuseţe din reviste al căror conţinut era atât de fin (chiar dacă nu foarte elaborat) încât ar păli conţinutul revistelor de stil şi frumuseţe din zilele noastre”, spune hairstylist-ul. „Bunicile noastre învăţau pe atunci din reviste mai mult decât «bucle perfecte care durează», de exemplu”. „Revistele «de specialitate» ale prezentului sunt neîncăpătoare în ceea ce priveşte sfaturile, dar nu se apleacă şi asupra a ceea ce a însemnat frumuseţea şi «conservarea» ei de-a lungul istoriei. Dacă ne propunem să povestim despre bucle, peruci, pomezi, mustăţi, şi aşa mai departe, vom obţine o istorie la fel de interesantă ca cea a războaielor să zicem! Poate că într-o buclă a unei femei din alt veac se ascunde mai multă măiestrie şi mai multă istorie decât într-un onduleu sofisticat al prezentului (deşi acest onduleu reprezintă, în felul lui, progresul!)”.
Ar fi cam nelalocul său să spunem „to be continued”, mai degrabă am menţiona că vom reînvia frumuseţea din alte vremuri de câte ori vom avea ocazia.

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s