Malls History IV/Istoria mall-urilor IV

50 years have brought America’s first mall today by modern standards. But, in addition to progress, it still exist some problems pointed to the emergence of shopping centers on American soil. As shopping centers (malls later) were “designed” at the intersection of Cold War politics and capitalism after the war.

A delicate point of intersection, beset by fears – such as the outbreak of World War III, and dreams “consuming.” Already during the Second World War, President Roosevelt had appealed repeatedly to the assertion of the “American way of life.” After the war, the so-called consumer policy has come to constitute the main ingredient of the American lifestyle, consumption came to be regarded as a civic duty as American citizens (mostly female citizens …). The Austrian sociologist Anette Baldauf, in the aftermath of World War II, U.S. foreign policy has sought to limit the influence of communism through political diplomacy, the military intervention by … seductive power consumption (shopping center indicate the superiority of capitalism).

Component
In general, analysts say not a coincidence that the first U.S. trade center “was built at a time when the nation had the economic peak, while people passionately discussing the pros and cons of building bunkers!” . The extent to which urban life has acquired other connotations is illustrated by an article published in Life magazine on 18 December 1950 and titled “How U.S. Cities Can Prepare for Atomic War” (“How to prepare U.S. citizens for an atomic war). Article stated that American cities are most vulnerable in the world, warning that if a nuclear war, would come primarily immediate and total destruction of large areas with hundreds of thousands of casualties, then would be paralyzed transportation, electricity and water cut food supplies cut off, people in a total panic.
The magazine and an interview with Norbert Wiener – the inventor of cybernetics, which supported the establishment of “life belt” on the outskirts of cities: “In peacetime, these belts would help suburbanization during the war – the civil defense aid. Maps that served as illustrations of the interview with Wiener depicting “life belt” of an unnamed city, hospitals, warehouses, factories, railway station, and … a shopping center. Therefore, the center became a component of the civil defense program. Shopping center with “imagery” to the bunker had attained the degree of the symbol of national security (added degree of safety symbol of the buyer). It turned into a kind of “emotional anchor” for the collective morale of the nation.
In the background “hit” the architect Victor Gruen and projects with its new vision, exploiting fear of the Cold War. He and his partner projects (at a time) Karl Van Leuven had to explain a concept that coordinate the four regional shopping centers: Eastland, Northland, Southland and Westland. Gruen will explain in an edition of Progressive Architecture magazine that his project with four large shopping centers located far from industrial, “general needs during peacetime and in wartime, and centers can, if necessary, be deployed as rehabilitation centers for defense and first aid. ” Northland was the first of four centers that were to be made on the outskirts of Detroit.
It was not a coincidence that Gruen chose Detroit. Large population, plus the influence of car manufacturers Chrysler, Ford and General Motors, which had created a middle class with purchasing power. Detroit – an economic paradise, but at the same time, considered a potential target of nuclear attack (Ford had a bunker in their own town …). According to statistics, in 1953, 145,000 Americans had the phone installed, 600,000 Americans bought a new TV and its half a million new car. A good reason for their enthusiasm at the opening of Victor Gruen’s Northland in 1954. (To be continued)

Anii ’50 au adus Americii primele mall-uri după standardele moderne de astăzi. Dar, pe lângă progres, acest lucru a accentuat unele probleme existente încă de la apariţia centrelor comerciale pe tărâm american. Deoarece centrele comerciale (ulterior mall-uri) au fost „concepute” la punctul de intersecţie dintre politica Războiului Rece şi capitalismul de după război.
Un punct de intersecţie delicat, asediat de temeri – cum ar fi izbucnirea unui al treilea război mondial, şi visuri „consumiste”. Deja în timpul celui de-al doilea război mondial, preşedintele Roosevelt apelase în mod repetat la afirmarea „modului de viaţă american”. După război, aşa-nu¬mita politică de consum a ajuns să cons¬ti¬tuie ingredientul principal al stilului de via¬ţă american, consumul ajungând să fie privit ca un fel de datorie civică de ce¬tăţenii americani (mai ales cetăţenii de sex feminin…). Potrivit sociologului aus¬triac Anette Baldauf, în perioada de după al doilea război mondial, politica ex¬ternă a SUA a încercat să limiteze in¬fluenţa comunismului prin interme¬diul diplomaţiei politice, al intervenţiei mi¬li¬tare şi prin… puterea de seducţie a consumului (centrul comercial semnala superioritatea capitalismului).

Component
În general, analiştii consideră că nu reprezintă o coincidenţă faptul că primul centru comercial din SUA „a fost construit într-un moment în care naţiunea ajunsese la apogeu economic, în timp ce cetăţenii discutau cu pasiune argumente pro şi contra construirii de buncăre!”. Măsura în care viaţa urbană a căpătat alte conotaţii este ilustrată de un articol publicat în revista Life la 18 decembrie 1950 şi intitulat „How US Cities Can Prepare for Ato¬mic War” („Cum se pot pregăti cetăţenii SUA pentru un război atomic”). Artico¬lul preciza că oraşele americane sunt cele mai vulnerabile din lume, aver¬ti¬zând că în cazul unui război nuclear, în pri¬mul rând ar veni distrugerea imedia¬tă şi totală a unei zone largi, cu sute de mii de victime, apoi transportul ar fi pa¬ra¬lizat, electricitatea şi apa tăiate, apro¬vizionarea cu alimente întreruptă, oa¬menii într-o totală panică.
Revista pu¬blica şi un interviu cu Norbert Wiener – inventatorul ciberneticii, care susţinea înfiinţarea „centurilor de viaţă” la mar¬gi¬nea oraşelor: „În timp de pace, aceste centuri ar sprijini suburbanizarea, în timpul războiului – al ajutorului de apărare civilă”. Hărţile care au servit drept ilustraţii ale interviului cu Wiener în¬fă¬ţişau „centura de viaţă” a unui oraş ano¬nim, cu spitale, depozite, fabrici, o sta¬ţie de tren, şi… un centru comercial. Prin urmare, centrul comercial devenise un component al programului de apă¬ra¬re civilă. Centrul comercial, cu „iconografia” sa de buncăr, căpătase gradul de simbol al siguranţei naţionale (adău¬ga¬tă la gradul de simbol al siguranţei cum¬părătorului). Se transformase într-un soi de „ancoră afectivă” pentru moralul co¬lec¬tiv al naţiunii americane.
Cam în acest context „nimerea” ar¬hitectul Victor Gruen cu noile sale vizi¬uni şi proiecte, exploatând teama de Războiul Rece. El şi partenerul său de proiecte (la un moment dat) Karl Van Leuven aveau să expună un concept care coordona patru centre comerciale re¬gi¬onale: Eastland, Northland, Southland şi Westland. Gruen va explica într-o ediţie a revistei Progressive Architecture că proiectul său cu patru centre co¬merciale masive, localizate departe de obiective industriale, „satisface ne¬voile generale pe timp de pace, şi în timp de război, iar centrele pot, dacă este necesar, să fie dislocate în calitate de centre de reabilitare pentru apărare şi prim ajutor”. Northland a fost primul din¬tre cele patru centre care urmau să fie realizate la periferia oraşului Detroit.
Nu a fost o coincidenţă faptul că Gruen a ales Detroit. Populaţie mare, plus in¬fluenţa producătorilor de automobile Chrysler, Ford şi General Motors, care creaseră o clasă de mijloc cu putere de cumpărare. Detroit – un paradis economic, dar, în acelaşi timp, considerat a fi o potenţială ţintă de atac nuclear (compania Ford deţinea un buncăr propriu în oraş…). Conform statisticilor, în 1953, 145.000 de americani aveau telefon instalat, 600.000 de ame¬ricani îşi cumpăraseră un televizor nou şi o jumătate de milion maşină nouă. Un bun motiv pentru entuziasmul lui Victor Gruen la deschiderea North¬land-ului în 1954. (Va urma)

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s